Thư mời v/v Viết bài cho ” Tuyển tập các Bài báo Khoa học và Công nghệ 2015-2016″, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

THƯ MỜI

v/v Viết bài cho ” Tuyển tập các Bài báo Khoa học và Công nghệ 2015-2016″, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Kính gửi: Các nhà Khoa học, Giảng viên

“Tuyển tập các bài báo Khoa học và Công nghệ 2015-2016”, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tập hợp công bố kết quả nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên trong và ngoài nước để giới thiệu thành tựu khoa học mới thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục, kinh tế và quản trị, thông tin các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Ban Biên tập ” Tuyển tập các Bài báo Khoa học và Công nghệ 2015-2016″ trân trọng mời các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường; các doanh nghiệp, các cá nhân viết bài công bố các kết quả nghiên cứu, triển khai ứng dụng, trao đổi kinh nghiệm, học thuật, thông tin kết quả ứng dụng các giải pháp công nghệ, phổ biến kiến thức và thông tin tiến bộ khoa học công nghệ cho “Tuyển tập các Bài báo Khoa học và Công nghệ 2015-2016”, Đại học Nguyễn Tất Thành.
  • Thời gian nhận bài: từ 15.08.2016 đến 30.09.2016
  • Thời gian gửi và nhận phản biện: từ 01.10.2016 đến 10.10.2016
  • Thời gian dự kiến xuất bản “ Tuyển tập các Bài báo Khoa học và Công nghệ 2015-2016″ : 20.11.2016
Địa chỉ gửi bài:
Phòng Khoa học công nghệ – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
300A Nguyễn Tất Thành, P13, Q4, Tp.HCM.
Tel: 08.39405875 Ext: 167
Email: research@ntt.edu.vn