Đánh giá Giáo dục đại học

Các bản tin Đánh giá giáo dục của Trung tâm nghiên cứu và đánh giá giáo dục đại học – CHEER-NTTU.

Đánh giá Giáo dục số 3

Tuyên ngôn San Francisco về Đánh giá Nghiên cứu Khoa học

Đưa Khoa học vào việc Đánh giá hoạt động nghiên cứu

Đánh giá Giáo dục số 2

Đánh giá khoa học

Không phải cái gì đáng phải tính đếm đều có thể đếm được và không phải cái gì có thể đếm được thì đều đáng phải tính đếm” – Albert Enstein

Đánh giá Giáo dục số 1

Bình duyệt đồng nghiệp với việc đề bạt chức danh khoa học và công bố kết quả nghiên cứu.