Bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học

Nguyễn Mạnh Hùng

Tạp chí Đại học Công nghiệp, số 4 (16), 2014, 124-132

Tóm tắt

Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ hoạt động thương mại hóa và hoạt động của các vườn ươm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bằng việc tham khảo ý kiến chuyên gia qua các hội thảo, tọa đàm về các chính sách, chương trình hỗ trợ cũng như tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn trong việc vận hành hoạt động vườn ươm của các nước lân cận, tác giả đã phân tích các bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống thương mại hóa từ các sản phẩm nghiên cứu khoa học của nhà trường; từ đó làm nền tảng thực tiễn cho việc hiện thực hóa mô hình vườn ươm tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.