Nghiên cứu khả năng xử lý môi trường nước bị nhiễm dầu bằng vật liệu graphit tróc nở từ nguồn graphit dạng vảy của Việt Nam

Nguyễn Tuấn Lợi, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Nhật Linh, Lê Xuân Tiến, Dương Văn Nam, Bạch Long Giang
Kỷ yếu Hội thảo Hệ thống STI của Việt Nam trong xu thế hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế: Thực trạng và giải pháp (Đề tài KX06.06/11-15), TP. Hồ Chí Minh 10/2014