Viện Nghiên cứu và Phát triển Sinh học Nông nghiệp tiên tiến

1. Thông tin Viện:

Tên tiếng Việt: VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SINH HỌC NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN

Tên tiếng Anh: RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE ADVANCED AGROBIOLOGY

Tên viết tắt:

Trụ sở chính: 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

2. Lãnh đạo viện

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch – Viện trưởng

TS. Ngô Thị Lam Giang – Phó viện trưởng

TS. Phạm Hữu Nhượng – Phó viện trưởng

3. Mục tiêu, phương hướng và lĩnh vực hoạt động

Xây dựng Viện Nghiên cứu và Phát triển Sinh học nông nghiệp Tiên Tiến (sau đây gọi tắt là Viện) trở thành một tổ chức khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực có năng lực nghiên cứu và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu về khoa học và công nghệ; tư vấn dịch vụ khoa học; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học; sản xuất và phát triển thử nghiệm sản phẩm một cách có hiệu quả, gắn nghiên cứu với thực tiễn sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường góp phần nâng cao vị thế của Viện và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

4. Lĩnh vực hoạt động

– Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực: sinh học; công nghệ sinh học; công nghệ thực phẩm; nông nghiệp.

 

– Sản xuất thử – thử nghiệm, sản xuất – kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu

 

– Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, chuyển giao công nghệ, thông tin khoa học và công nghệ, huấn luyện bồi dưỡng theo lĩnh vực đăng ký.

 

– Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định