Viện Khoa học Xã hội liên ngành

1. Thông tin Viện:

‑ Tên tiếng Việt: Viện Khoa học Xã hội liên ngành

‑ Tên tiếng Anh: Institute of Interdisciplinary Social Sciences

‑ Tên viết tắt: IISS

‑ Trụ sở chính: 298 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM

‑ Điện thoại: (+84) 028 71080889 Ext: 225

2. Lãnh đạo viện

PGS.TS. Trần Thị Hồng – Viện trưởng

TS. Nguyễn Lan Phương – Phó viện trưởng

TS. Phan Bùi Gia Thủy – Phó viện trưởng

3. Mục tiêu, phương hướng và lĩnh vực hoạt động

Viện Khoa học Xã hội liên ngành được thành lập theo Quyết định số 790/QĐ-NTT ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Viện có chức năng thực hiện nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội dưới tác động của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và khu vực; đào tạo và liên kết đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội chất lượng cao; và tư vấn chính sách và thẩm định chương trình, dự án, đề tài thuộc các lĩnh vực có liên quan.

4. Lĩnh vực hoạt động

‑ Triển khai và thực hiện các nghiên cứu cơ bản, tìm kiếm và triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế với mục đích công bố quốc tế;

‑ Triển khai và thực hiện các nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu dành cho các Sở Ban ngành, các tổ chức và doanh nghiệp địa phương;

‑ Tổ chức và thực hiện hoạt động tư vấn, bồi dưỡng đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao lợi thế cạnh tranh và nhận dạng hình ảnh thương hiệu;

‑ Tổ chức các hội thảo trong nước và quốc tế về khoa học xã hội mang tính đa ngành, liên ngành và xuyên ngành;

‑ Phối hợp và tổ chức thực hiện các hội thảo chuyên đề, xuất bản sách chuyên khảo và công bố các ấn phẩm nghiên cứu.