Các văn bản quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ

STT

LOẠI VĂN BẢN

SỐ VĂN BẢN

TÊN VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

GHI CHÚ

I. Quốc Hội

1.

Luật

29/2013/QH13

Luật khoa học và công nghệ

18/6/2013

https://bitly.com.vn/xrg77e

II. Chính phủ

1.       

Nghị định

70/2018/NĐ-CP

Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

15/5/2018

https://bitly.com.vn/hql4v6

2.       

Nghị định

99/2014/NĐ-CP

Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

25/10/2014

 

III. Bộ Khoa học và Công nghệ

1.       

Thông tư

08/2017/TT-BKHCN

Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

26/6/2017

 https://bitly.com.vn/rn6g6j

2.       

Thông tư

03/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3/4/2017

 

3.       

Thông tư

27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

30/12/2015

 

4.       

Thông tư

04/2015/TT-BKHCN

Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

11/3/2015

 

5.       

Thông tư

37/2014/TT-BKHCN

Thông tư về việc quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

12/12/2014

 

6.       

Thông tư

12/2014/TT-BKHCN

Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

30/5/2014

 

7.       

Thông tư

11/2014/TT-BKHCN

Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

30/5/2014

 

8.       

Thông tư

09/2014/TT-BKHCN

Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

27/5/2014

 

9.       

Thông tư

07/2014/TT-BKHCN

Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

26/5/2014

 

IV. Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.       

Thông tư

26/2021/TT- BGDĐT

Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

17/9/2021

 https://bitly.com.vn/fascxo

2.       

Thông tư

45/2020/TT- BGDĐT

Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

11/11/2020

 

 

 

https://bitly.com.vn/qo69w4

 

 

 

3.       

Thông tư

20/2020/TT- BGDĐT

Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

27/7/2020

 https://bitly.com.vn/foiyp0

4.       

Thông tư

18/2016/ TT-BGDĐT

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

22/6/2016

 

5.       

Thông tư

19/2012/TT-BGDĐT

Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

01/6/2012

 

6.       

Thông tư

22/2011/TT- BGDĐT

Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

30/5/2011

 

7.       

Quyết định

1230/QĐ- BGDĐT

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục.

30/3/2018

 

V. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

1.       

Quyết định

500/QĐ-NTT

Quy định về chức trách nhiệm vụ, tiêu chuẩn giờ dạy, giờ hướng dẫn thực tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên

3/10/2016

https://bitly.com.vn/ffcy80

2.       

Thông báo

96/TB-NTT

Điều chỉnh quy định về chức trách nhiệm vụ, tiêu chuẩn giờ dạy, giờ hướng dẫn thực tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên

20/5/2017

https://bitly.com.vn/9z09dx

3.       

Thông báo

73/TB-NTT

Điều chỉnh quy đổi công tác nghiên cứu khoa học của Quy định về chức trách nhiệm vụ, tiêu chuẩn giờ dạy, giờ hướng dẫn thực tập, nghiên cứu khoa học của giảng viên

24/4/2018

https://bitly.com.vn/rvpxn2

4.       

Quyết định

789/QĐ-NTT

Quy định về công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

19/11/2020

https://bitly.com.vn/b077rr

5.       

Thông báo

37/TB-NTT

Hỗ trợ công bố khoa học và khen thưởng cho các bài báo đăng trên các Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS

16/3/2020

https://bitly.com.vn/v06kqt

6.       

Quyết định

124/QĐ-NTT

Sổ tay Khoa học Công nghệ – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

22/3/2019

https://bitly.com.vn/dib0ij

7.       

Quyết định

784/QĐ-NTT

Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của trường Đại học Nguyễn Tất Thành

18/11/2020

https://bitly.com.vn/k4ur6c

8.       

Quyết định

906/QĐ-NTT

Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

16/12/2020

https://bitly.com.vn/1bfapl

9.       

Quyết định

83/QĐ-NTT

Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí trong khuôn khổ hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

16/3/2016

https://bitly.com.vn/dx4nao

10.  

Quyết định

664/QĐ-NTT

Quy định về đạo đức trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

01/10/2018

https://bitly.com.vn/xvmrim

11.  

Quyết định

110/QĐ-NTT

Quy định về Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

28/01/2021

https://bitly.com.vn/6nbe06

12.  

Quyết định

940/QĐ-NTT

Biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu tham khảo trường Đại học Nguyễn Tất Thành

29/12/2020

https://bitly.com.vn/ujy5bx

13.  

Quyết định

756/QĐ-NTT

Quy định về đăng ký, lưu trữ, sử dụng và quản lý cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

10/11/2020

https://bitly.com.vn/gti1dj

14.  

Quyết định

241/QĐ-NTT

Quy chế quản lý Tài sản trí tuệ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

7/5/2020

https://bitly.com.vn/wealpi

15.  

Tờ trình

 

Hỗ trợ và khuyến khích đăng ký Sở hữu trí tuệ các kết quả nghiên cứu khoa học

24/5/2020

https://bitly.com.vn/s7d673

16.  

Quyết định

400/QĐ-NTT

Quy định về về hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

5/4/2021

https://bitly.com.vn/0tjscp

17.  

Quyết định

1558/QĐ-NTT

Quy định về kiểm soát và chống đạo văn trong các tác phẩm học thuật của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

22/12/2021

https://bitly.com.vn/p9epdn