ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2020-2025 VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

       1.1. Tầm nhìn của Trường: (lấy trong QĐ ban hành Chiến lược phát triển Trường)

 

       1.2. Mục tiêu chung:

       Phát triển và đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ theo định hướng nghiên cứu ứng dụng để nâng cao chất lượng đào tạo; chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; nâng cao vị thế khoa học của Trường trong và ngoài nước.

 

       1.3. Mục tiêu cụ thể:

       Mục tiêu cụ thể 1. Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo

       1.1- Khai thác hiệu quả nguồn nhân lực giảng viên và nghiên cứu viên toàn trường, liên kết các Khoa và các Viện nghiên cứu thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo.

       1.2- Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng thí nghiệm chuyên ngành và liên ngành, phòng mô phỏng, phòng dự án, cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu và đào tạo;

       1.3- Xây dựng và triển khai đề án tổng thể về hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các tổ chức và các chuyên gia trong và ngoài nước;

       1.4- Thúc đẩy sinh viên và học viên tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật với các đối tác trong và ngoài nước.

      

       Mục tiêu cụ thể 2.  Phát triển và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng

       2.1- Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, đề tài khoa học và công nghệ; tiếp nhận và triển khai các công nghệ mới phục vụ dân sinh và cộng đồng;

       2.2- Xây dựng Trung tâm kết nối cung-cầu khoa học công nghệ nhằm cung cấp các sản phẩm và giải pháp đáp ứng nhu cầu xã hội;

       2.3- Tích cực tham gia các hoạt động tuyển chọn nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ các cấp;

       2.4- Đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ; đăng ký phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích mang thương hiệu Trường; khai thác hiệu quả các sở hữu trí tuệ và các tài sản trí tuệ khác;

 

       Mục tiêu cụ thể 3. Khoa học công nghệ phục vụ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

       3.1- Nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực sáng tạo và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của giảng viên và sinh viên;

       3.2- Nâng cao hiệu quả mô hình vườn ươm, hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong Trường; đầu tư xây dựng các đơn vị nghiên cứu phục vụ mục tiêu sáng tạo khởi nghiệp;

       3.3- Đầu tư và thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp spin-off từ kết quả các dự án, đề tài khoa học công nghệ;

       3.4- Xây dựng và phát triển mạng lưới các tổ chức chuyên nghiệp phục vụ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp;

 

       Mục tiêu cụ thể 4. Nâng cao vị thế khoa học trong và ngoài nước

       4.1- Tích cực tham gia và phát huy vai trò, trách nhiệm thành viên trong các tổ chức và mạng lưới hợp tác nghiên cứu quốc tế; tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học liên ngành, liên quốc gia;

       4.2- Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế thu hút các học giả trong và ngoài nước đến nghiên cứu, giảng dạy, trao đổi học thuật; hình thành các nhóm nghiên cứu song phương, đa phương thực hiện các dự án khoa học công nghệ quốc gia và quốc tế;

       4.3- Đẩy mạnh hoạt động công bố khoa học trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước (thuộc hệ thống ISI/SCOPUS);

       4.4- Thành lập và vận hành đơn vị hỗ trợ xuất bản và xây dựng tạp chí khoa học và công nghệ được ghi nhận trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và quốc tế;

4.5- Đầu tư xây dựng trung tâm học liệu điện tử, cơ sở dữ liệu về khoa học công nghệ tương thích với mô hình đại học 4.0;

       4.6- Đầu tư và hoàn thiện Trung tâm phát triển công nghệ cao NTT tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

 

       Mục tiêu cụ thể 5. Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ

       5.1- Xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ cho hoạt động khoa học công nghệ hàng năm phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước; đẩy mạnh hoạt động thu hút nguồn tài trợ trong nước và quốc tế;

       5.2- Hoàn thiện quy trình các thủ tục quản lý khoa học theo các quy định chung của Trường và Nhà nước;

       5.3- Xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ của Trường;

       5.4- Xây dựng hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên để thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ.

 

 Mục tiêu cụ thể 6. Thúc đẩy và triển khai hệ sinh thái chuyển đổi số trong nhà trường

       6.1- Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập: 100% các đơn vị đào tạo triển khai công tác dạy và học từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép sinh viên học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình.

       6.2- Số hóa cơ sở dữ liệu học liệu: 100% các đơn vị đào tạo số hóa cơ sở dữ liệu học liệu, tối thiểu 50% tài liệu, giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo được số hóa.

       6.3- Xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến

       6.4- Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa: xây dựng đội ngũ nhân lực thực hiện chuyển đổi số trực tiếp và gián tiếp, rà soát để mở các mã ngành mới đào tạo đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.