Chức năng & Nhiệm vụ

Chức năng

Phòng Khoa học công nghệ có chức năng tham mưu và triển khai một số công việc cụ thể giúp Hiệu trưởng trong việc thực hiện một số hợp đồng nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ (CGCN), thông tin khoa học và sở hữu trí tuệ (SHTT), đổi mới sáng tạo (ĐMST).Phòng Khoa học công nghệ có chức năng tham mưu và triển khai một số công việc cụ thể giúp Hiệu trưởng trong việc thực hiện một số hợp đồng nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ (CGCN), thông tin khoa học và sở hữu trí tuệ (SHTT), đổi mới sáng tạo (ĐMST).

Nhiệm vụ và Quyền hạn

1. Về nghiên cứu khoa học:

a) Tổ chức xây dựng quy trình là đầu mối tổng hợp, quản lý, tổ chức thẩm định, đánh giá, nghiệm thu các công trình, dự án, đề tài NCKH các cấp.

b) Quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), hướng dẫn các đơn vị có liên quan lập kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện; giám sát tiến độ thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ hồ sơ các đề tài, dự án, các hợp đồng khoa học và công nghệ đã được ký kết.

c) Tổ chức xây dựng, tham gia đấu thầu, tuyển chọn các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

d) Xét duyệt các đề tài, chương trình dự án khoa học, công nghệ thuộc thẩm quyền của Trường.

đ) Tổ chức tìm kiếm, tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị trong trường đề xuất các đề tài, dự án, chương trình NCKH và ứng dụng các kết quả NCKH, sáng kiến, cải tiến vào hoạt động quản lý, đào tạo và các hoạt động khác trong Nhà trường.

2. Về chuyển giao công nghệ:

a) Quản lý các hoạt động chuyển giao công nghệ gồm tổ chức các hội nghị, hội thảo về chuyển giao công nghệ, khảo sát nhu cầu chuyển giao của các địa phương và các hoạt động khác.

b) Chuyển giao kết quả khoa học công nghệ thông qua các quy trình công nghệ, công thức sản phẩm và thông tin khoa học.

c) Quản lý và thực hiện các hoạt động sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm từ các kết quả NCKH.

d) Phối hợp với các đơn vị tổ chức đấu thầu, trình duyệt kết quả đấu thầu trang bị mua sắm các vật tư, thiết bị thuộc dự án; tiếp nhận, bàn giao và thực hiện chuyển giao công nghệ cho đơn vị tiếp quản sử dụng.

đ) Phối hợp với Trung tâm kết nối cung-cầu công nghệ để kết nối với các doanh nghiệp trong chuyển giao các kết quả NCKH.

3. Về thông tin khoa học và sở hữu trí tuệ:

a) Phối hợp với các đơn vị phổ biến thông tin khoa học trong và ngoài Trường; tổ chức các hội nghị khoa học của Trường, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học sinh viên, học viên sau đại học.

b) Quản lý xuất bản tạp chí và công bố quốc tế: Việc công bố quốc tế bài báo khoa học công nghệ căn cứ theo Quy định về công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và các Quy định khác có liên quan của Trường.

c) Tổ chức xét chọn các công trình NCKH tham dự các giải thưởng KH&CN. Thống kê, tổng hợp kết quả hoạt động KH&CN, sáng kiến cải tiến và tính giờ chuẩn NCKH của cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường.

d) Cung cấp số liệu và thông tin về KHCN cho Hội đồng các cấp xem xét thành tích thi đua, danh hiệu khoa học, chức danh khoa học của cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường.

đ) Chủ trì và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, các cuộc thi khoa học, sáng tạo do các hiệp hội ngành, nghề tổ chức; các buổi sinh hoạt, thông tin KH&CN thường kỳ, đột xuất của Nhà trường.

e) Tổ chức tham gia triển lãm hội chợ về KH&CN, hội chợ về KH&CN, hội chợ công nghệ và thiết bị; là đầu mối thực hiện thương mại, chuyển giao các kết quả NCKH của cán bộ, giảng viên Nhà trường.

g) Quản lý, xuất bản và phát hành Tạp chí KHCN; tổ chức biên soạn, biên tập các ấn phẩm, trang thông tin điện tử về KHCN của Nhà trường.

h) Xây dựng kế hoạch, quản lý công tác biên soạn giáo trình và tổ chức thực hiện nghiệm thu, xuất bản và tham gia phát hành giáo trình của Nhà trường.

i) Tổ chức quản lý hoạt động SHTT theo quy định hiện hành; hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong việc đăng ký quyền SHTT, giải pháp hữu ích và thương mại hóa cho các sản phẩm khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên; quản lý và xác nhận hồ sơ năng lực về khoa học và công nghệ, lý lịch khoa học của CBVC trong Nhà trường.

4. Về đổi mới sáng tạo:

a) Chủ trì phối hợp với phòng Tổ chức Nhân sự tham mưu xây dựng các doanh nghiệp khoa học công nghệ.

b) Thực hiện triển khai thành lập các doanh nghiệp khoa học công nghệ của Trường từ các kết quả NCKH (doanh nghiệp spin-off).

c) Chủ trì phối hợp với Trung tâm Sáng tạo và ươm tạo Khởi nghiệp (NIIC) tham mưu kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho cá nhân, tổ chức và người học.

5.Các công tác khác:

Tham gia vào thường trực Hội đồng Giáo sư cơ sở xét các ứng viên đủ tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo quy định hiện hành, giới thiệu cho Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh; tham gia vào thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường để tham mưu, đề xuất và xét duyệt các nội dung liên quan hoạt động khoa học và đào tạo của các đơn vị thuộc Trường.

Triết lý giáo dục

Học để hiểu biết – Học để trưởng thành– Học để tương tác với người khác–Học để làm việc

Khẩu hiệu (slogan)

Giàu y đức, giỏi chuyên môn, dấn thân vì cộng đồng