Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka lần thứ XVIII năm 2016

WEBSITE: http://khoahoctre.com.vn/index.php?layout=view-article&ma-tin=1467860216 I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Mục đích: – Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác liên tịch tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka giữa Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. – Tạo sân chơi… Xem thêm