Tăng cường triển khai nghiên cứu như một công cụ nâng cao chất lượng đào tạo và tạo ra kiến thức mới

Mục tiêu: Tăng cường triển khai nghiên cứu như một công cụ nâng cao chất lượng đào tạo và tạo ra kiến thức mới. Tăng cường và đa dạng hóa nghiên cứu khoa học: – Khuyến khích các khoa, viện, trung tâm tham gia nghiên cứu khoa học – Khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu,… Xem thêm