Thông tin Giáo dục Quốc tế số 11 – 2013

Hội thảo quốc tế về quan hệ tương tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, dự án phát triển giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp – ứng dụng (POHE) giai đoạn 2