Các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo và xếp hạng đại học vào công tác nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành


Chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Ái Cầm
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Quản lí Giáo dục
Thời gian thực hiện 6/2011-12/2011

Mục tiêu đề tài

Xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất các biện pháp thực hiện kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học ngoài công lập tại Việt Nam.

Nội dung thực hiện

 1. Tổng quan về kiểm định chất lượng và các hệ thống đảm bảo chất lượng đại học trên thế giới.
2. Tìm hiểu lí thuyết và thực tiễn kinh nghiệm kiểm định chất lượng đại học và các hệ thống xếp hạng đại học.
3. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng (QAS) bên trong các trường Đại học tư thục tại Việt Nam.
4. Xây dựng bộ tiêu chuẩn xếp hạng đại học tư thục tại Việt Nam.
5. Lãm rõ mối quan hệ giữa kiểm định chất lượng với hệ thống đảm bảo chất lượng cấp trường (QAS) và bộ tiêu chí xếp hạng đại học.

Kết quả sản phẩm