Thông báo về việc đề xuất định hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu khoa học và hội nghị khoa học trong năm học 2016 – 2017 – Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

THÔNG BÁO

Về việc đề xuất định hướng  nghiên cứu, đề tài nghiên cứu khoa học và hội nghị khoa học

 trong năm học 2016 – 2017

        Căn cứ vào báo cáo tổng kết công tác Khoa học Công nghệ năm học 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học dựa trên nhu cầu thiết thực của từng đơn vị trong trường, Nhà Trường đề nghị các đơn vị (Khoa, Phòng, Trung tâm và Viện) thực hiện và đề xuất các nội dung sau:

–      Đề xuất định hướng trọng tâm cho các hoạt động nghiên khoa học công nghệ (Biểu mẫu KHCN-2017-01)

–      Đề xuất danh mục đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở năm học 2016-2017 (Biểu mẫu NTTU-KHCN-01 và NTTU-KHCN-02 )

–      Đề xuất danh mục tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học năm học 2016-2017 (Biểu mẫu KHCN-2017-02)

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Nhà trường giao Phòng Khoa học Công nghệ tổng hợp trình Hội đồng Khoa học & Đào tạo xem xét, thảo luận trong kỳ họp gần nhất.

Các đơn vị cần gửi tất cả đề xuất nêu trên về Phòng Khoa học Công nghệ trước 17h thứ Sáu ngày 02/12/2016 qua email của ThS Trần Thị Lan Phương: ttlanphuong@ntt.edu.vn.

Đây là nội dung quan trọng liên quan đến định hướng cho hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong năm học 2016 -2017, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện đúng tiến độ.

Trân trọng,