Nghiên cứu chế tạo thiết bị xử lý bằng phương pháp sinh học – nano, tái chế, tái sử dụng nước thải bệnh viện vừa và nhỏ, phù hợp điều kiện vùng sâu, vùng xa Việt Nam.


Chủ nhiệm đề tài TS. Bạch Long Giang
Cấp  Bộ
Cơ quan chủ quản Bộ Y Tế
Lĩnh vực  Môi trường
Thời gian thực hiện 01/2015 – 06/2016

Mục tiêu đề tài

Nội dung thực hiện

Kết quả sản phẩm