Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thụ từ bã mía: Ứng dụng để loại bỏ ion kim loại nặng và chất hữu cơ độc hại trong nước thải


Chủ nhiệm đề tài ThS. Lưu Xuân Cường
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Công nghệ hóa học
Thời gian thực hiện 5/2011-5/2012

Mục tiêu đề tài

1. Qui trình chế tạo vật liệu hấp thụ từ bã mía.
2. Các thông số tối ưu cho quá trình xử lý các ion kim loại và chất màu trong nước thải.

Nội dung thực hiện

1. Chế tạo vật liệu hấp phụ từ bã mía.
2. Khảo sát khả năng hấp phụ kim loại nặng và chất màu trong nước thải.

Kết quả sản phẩm

1. Hấp phụ chất hữu cơ độc hại trong nước thải.
2. Hấp phụ ion Cu 2+ trong nước thải.
3. Hấp phụ ion Ni 2+ trong nước thải.
4. Hấp phụ ion Pb 2+ trong nước thải.