Thu nhận và làm sạch Lactase từ Lactobacillus


Chủ nhiệm đề tài KS. Nguyễn Thị Vân Linh
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Công nghệ thực phẩm
Thời gian thực hiện 6/2012-6/2013

Mục tiêu đề tài

1. Nghiên cứu các phương pháp phá vỡ tế bào Lactobacillus acidophilus.
2. Thu nhận và tinh sạch chế phẩm Lactase.

Nội dung thực hiện

1. Nghiên cứu các phương pháp phá vỡ tế bào Lactobacillus acidophilus.
2. Thu nhận và tinh sạch chế phẩm Lactase.

Kết quả sản phẩm

Dạng I:
1. Chế phẩm Lactase tinh sạch.

Dạng III:
1. Bài báo khoa học.
2. Bài thí nghiệm phục vụ môn học thí nghiệm Hóa sinh Thực phẩm.

Đào tạo:
1. Cử nhân.