Tổng hợp, cấu trúc và các tính chất của các tinh thể nano La1-xYxFeO3


Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Anh Tiến
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Công nghệ hóa học
Thời gian thực hiện 4/2011-10/2012

Mục tiêu đề tài

Nội dung thực hiện

1. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano LaFeO3.
2. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano YFeO3.
3. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano La0.2Y0.8+L47FeO3 bằng vật liệu kết tủa.
4. Nghiên cứu từ tính của vật liệu nano La1-xYxFeO3.

Kết quả sản phẩm