Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật trong nhân giống cây Lan Mokara


Chủ nhiệm đề tài TS. Từ Bích Thủy
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Công nghệ sinh học
Thời gian thực hiện 04/2011 – 04/2012

Mục tiêu đề tài

 Phát triển giống Mokara Chark Kuan Rose nhập nội có màu hồng đẹp cho ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung thực hiện

 Gồm các thí nghiệm sau.
1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ và thời gian khử trùng đến đoạn thân và đỉnh sinh trưởng Lan Mokara in vitro.
2. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ của BA và IBA đến khả năng sinh trưởng, phát triển của Lan Mokara in vitro.
3. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ của BA và NAA lên sự phát triển của Lan Mokara in vitro.
4. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ nước dừa đến khả năng sinh trưởng, phát triển của Lan Mokara in vitro.
5. Khảo sát ảnh hưởng của kích thước chồi đến sự hình thành chồi mới và chiều cao cụm chồi của Lan Mokara in vitro.
6. Khảo sát ảnh hưởng của số chồi/cụm đến sự nhân chồi của Lan Mokara in vitro.
7. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ của BA, NAA và GA3 đến khả năng tái sinh chồi từ đỉnh chồi.
8. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ của BA, NAA và GA3 đến khả năng tạo protocom từ lớp mỏng đỉnh chồi.
9. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ của NAA lên sự tạo rễ cây con Lan Mokara in vitro.

Kết quả sản phẩm