Hội thảo “Nghiên cứu khoa học quốc tế giáo dục đại học” tại Manila, Philippines

Hội thảo “Nghiên cứu khoa học quốc tế giáo dục đại học” tại Manila, Phillipines kêu gọi các nhà nghiên cứu từ các trường đại học, ngành công nghiệp, chỉnh phủ và các tổ chức phi chính phủ có công trình nghiên cứu trong tất cả các lĩnh vực sau:

– Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ
– Giáo dục, Chính sách công và Quản trị
– Nhân văn, Xã hội học và Truyền Thông
– Kinh tế  và Tài chính
Thời gian hội thảo: ngày 03 và 04, tháng 10, năm 2013
Tại Manila Hotel, Philipines.
Thông tin chi tiết hội thảo (Download)