Hội thảo Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu năm 2016

Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Phân viện KH KTTV&BĐKH) sẽ tổ chức Hội thảo khoa học thường niên năm 2016. Tên Hội Thảo:  “Hội thảo Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu năm 2016”.

 Mục tiêu:

Báo cáo các thành quả nghiên cứu KHCN, trao đổi về khoa học và kinh nghiệm giữa các cán bộ trong và ngoài Phân viện về các lĩnh vực Biến đổi khí hậu, Khí tượng, Thuỷ văn, Tài nguyên nước, Hải văn, Môi trường và các vấn đề có liên quan.

Địa điểm và thời gian: Tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2016.

     Phân viện KH KTTV&BĐKH trân trọng thông báo để các cơ quan và cá nhân đăng ký  tham gia.

Kế hoạch:

  1. Phiếu đăng ký báo cáo tại Hội thảo và Báo cáo tóm tắt gửi đến Ban Tổ chức (BTC) trước ngày 10/10/2016; Báo cáo toàn văn gửi về BTC trước ngày 25/10/2016.
  2. Trong tuần 02 tháng 11/2016: BTC sẽ gửi Giấy mời Hội thảo.

Quy định về báo cáo:

Báo cáo tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, không quá 500 từ, cỡ chữ 12pt. Báo cáo toàn văn không quá 8 trang kể cả hình, bảng biểu và phụ lục, cỡ chữ 13pt. Các báo cáo được chế bản điện tử thống nhất (khổ A4, phông Times New Roman, lề trái: 3,0cm; lề phải và cuối trang: 2,0cm; đầu trang: 2,5cm; giãn dòng: single). Báo cáo được gửi đến BTC bằng file qua email có định dạng file đính kèm.

Các báo cáo tham gia sẽ được xét đăng trong “Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học thường niên năm 2016 của Phân viện.

Phân viện KH KTTV&BĐKH hoan nghênh sự tham gia của các cán bộ khoa học, cán bộ quản lý và các chuyên gia đối với Hội thảo khoa học thường niên của Phân viện.

Vui lòng xem file đính kèm để biết chi tiết thông tin liên lạc và mẫu phiếu đăng ký

thongbao_2-ht_pv_kh_kttv__bdkh