Nghiên cứu công nghệ chế tạo graphit tróc nở mang từ tính từ nguồn graphit dạng vảy của Việt Nam làm vật liệu xử lý môi trường nước bị nhiễm dầu

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Cấp Nhà nước
Cơ quan chủ quản Bộ Công Thương
Lĩnh vực Công nghệ Hóa học
Thời gian thực hiện 01/2013 – 06/2015

Mục tiêu đề tài

 1. Nghiên cứu chế biến graphit Việt Nam thành sản phẩm hấp thu dầu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường do sự cố tràn dầu.
 2. Nội địa hóa sản phẩm, chủ động thay thế sản phẩm nhập ngoại.
 3.  Nắm bắt công nghệ xử lí hiệu quả các sự cố tràn dầu ở sông biển nước ta.

Nội dung thực hiện

 1. Tổng quan về Graphit Việt Nam và công nghệ chế tạo EG, MEG.
 2. Đánh giá lựa chọn vùng nguyên liệu, khảo sát, lấy mẫu phân tích và đánh giá chất lượng graphit phục vụ nghiên cứu.
 3. Nghiên cứu công nghệ tuyển graphit dạng vảy của Việt Nam đạt chất lượng cao làm vật liệu chế tạo EG và MEG.
 4. Nghiên cứu công nghệ chế tạo EG và đánh giá khả năng hấp thu, giải hấp dầu sau khi hấp thu bởi EG.
 5. Nghiên cứu công nghệ chế tạo MEG và đánh giá khả năng hấp thu dầu.
 6. Nghiên cứu qui trình thu gom MEG sử dụng máy phát từ tính và đánh giá khả năng giải hấp dầu sau khi hấp thu bởi MEG.
 7. Chế tạo thử 70 kg sản phẩm MEG và thử nghiệm xử lý nước nhiễm dầu.
 8. Đánh giá hiệu quả kinh tế và đề xuất phát triển sản phẩm.

Kết quả sản phẩm

Dạng I:

1. Sản phẩm MEG.

Dạng II:

1. Bảng số liệu khảo sát điều tra về tiềm năng và chất lượng graphit Việt Nam.
2. Qui trình công nghệ chế biến và làm giàu graphit dạng vảy của Việt Nam.
3. Qui trình công nghệ chế tạo EG, MEG từ nguồn graphit dạng vảy của Việt Nam qui mô phòng thí nghiệm.
4. Qui trình công nghệ xử lí nước nhiễm dầu do các sự cố tràn dầu bằng vật liệu MEG và bảng kết quả thử nghiệm.

Dạng III:

1. Bài báo khoa học.

Đào tạo:

1. Thạc sĩ.