Ứng dụng công nghệ Datawarehouse & business inteligent để xây dựng hệ thống CSDL thông tin y tế phục vụ công tác dự báo và quản lý bệnh dịch tỉnh Tiền Giang


Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Cấp  Tỉnh
Cơ quan chủ quản Sở KHCN Tiền Giang
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Thời gian thực hiện 09/2013-08/2015

Mục tiêu đề tài

1. Tích hợp cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành ý tế theo hiện trạng từ các bộ phận rời rạc khác nhau thành một kho dữ liệu thống nhất và duy nhất theo các chuẩn mực khoa học và các công nghệ khai thác và xử lý dữ liệu.
2. Xây dựng các báo cáo tổng hợp y tế trên nền CSDL Tích hợp nhằm cung cấp thông tin tổng hợp, chi tiết và chính xác giúp cho công tác quản lý, nghiên cứu y tế dịch bệnh sức khỏe công cộng, nghiên cứu các yếu tố dự báo cho các dịch bệnh.

Nội dung thực hiện

1. Tổng hợp các nguồn thông tin từ cấp xã, huyện, tỉnh; các ban ngành và sở y tế về các báo cáo tình hình dịch tễ.
2. Phân tích hệ thống theo kết quả điều tra, lấy ý kiến và các mẫu báo cáo.
3. Thiết kế mô hình hệ thống dựa trên UML.
4. Xây dựng CSDL y tế tích hợp dựa trên nền tảng công nghệ PostgreSQL và hiện thực chương trình từ giao diện đến chức năng xử lý theo như bản thiết kế đã đề ra.
5. Kiểm thử hệ thống (testing).
6. Cài đặt và vận hành hệ thống.
7. Nhập dữ liệu liên quan đến các yếu tố dự báo dịch sốt xuất huyết từ năm 2004.
8. Xây dựng các mô hình dự báo khác nhau cho dịch sốt xuất huyết.
9. Đào tạo sử dụng.
10. Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và vận hành hệ thống.

Kết quả sản phẩm

Dạng I:
Không có.

Dạng II:
1. Hệ thống CSDL y tế tích hợp và cảnh báo dịch bệnh tỉnh Tiền Giang.
2. Mô hình vận hành và qui trình dự báo cho hệ thống thông tin y tế tích hợp cấp tỉnh.
3. Hệ thống tài liệu hướng dẫn sử dụng.
4. Hệ thống vận hành và qui trình dự báo cho hệ thống thông tin y tế tích hợp cấp tỉnh.

Dạng III:
1. Một bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc gia.

Đào tạo:
1. Hai Thạc sĩ chuyên ngành hệ thống thông tin quản lý.